Kallelse till årsmöte Ersboda Folkets Hus 2023

24 apr , Valhall - Övrigt

Kallelse till årsmöte Ersboda Folkets Hus 2023

Välkomna! 
Medlemmar, andelsägare, boende på Ersboda och andra intresserade till Ersboda Folkets Hus årsmöte 2023!
Pris Vi bjuder på fika!

Plats: Ersboda Folkets Hus, Valhall.
Dag och tid: måndag den 24 april kl 18:30.

Dagordning

- Årsmötets öppnande
- Godkännande av dagordning och arbetsordning
- Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet
- Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning
- Revisorernas berättelse
- Fråga om fastställande av balansräkningen
- Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
- Verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår
- Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
- Val av ordinarie ledamöter
- Val av revisorer och revisorssuppleanter
- Val av valberedning
- Övriga ärenden

Konstituerande möte hålls direkt efter årsmötet.

Handlingar finns att hämta på Ersboda Folkets Hus fr om 10 april. Har ni några frågor? Maila mahmoud.chninou@ersbodafolketshus.se

Kallelse till årsmöte 2023

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Ombudsfullmakt 2023

Nomineringsblankett 2023

 


Mahmoud Chninou
Föreståndare