Ersboda Folkets Hus Förening Årsmöte

1 mar , Digitalt - Övrigt

Kallelse till årsmöte Ersboda Folkets Hus 2021
Plats: Digitalt via zoom
Dag: Måndag 1 Mars 2021, kl 18:30
Kallelse och dagordning som PDF
Digitalt Årsmöte Instruktioner

Pris

Dagordning

- Årsmötets öppnande
- Godkännande av dagordning
- Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet
- Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning
- Revisorernas berättelse
- Fråga om fastställande av balansräkningen
- Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
- Verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår
- Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
- Val av ordinarie ledamöter
- Val av revisorer och revisorsuppleanter
- Val av valberedning
- Övriga ärenden

Verksamhetsplan och berättelse finns att hämta på Ersboda Folkets Hus fr om 8 Februari. Vill man ha dokumenten digitalt så mailar man magnus.oberg@ersbodafolketshus.se

Anmäl deltagare till mötet senast 23/2 med epostadress (för zoominbjudan). Maila info@ersbodafolketshus.se

Konstituerande möte hålls direkt efter årsmötet